Zajęcia Specjalistyczne


Zajęcia specjalistyczne w Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.
Ścisła współpraca z rodzicami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne w CENTRUM ROZWOJU DZIECKA „PERSPEKTYWY KIDS” prowadzi mgr Agnieszka Ilkowska-Brejde logopeda, pedagog, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w instytucjach państwowych i prywatnych.
Diagnoza logopedyczna obejmuje badanie wszystkich funkcji poznawczych oraz umiejętności językowych dziecka w zakresie wszystkich podsystemów języka: fonetyczno-fonologicznego (artykulacja), leksykalnego (zasób słownictwa), fleksyjnego (odmiana wyrazów), składniowego (budowanie zdań). Rezultatem diagnozy jest także ocena kompetencji kulturowej i społecznej w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera czy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:
• usprawnianie narządów głosu i mowy
• korektę wad wymowy
• stymulowanie funkcji poznawczych dziecka niezbędnych do rozwoju języka
• ogólnorozwojowa terapia dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych;

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Terapia logopedyczna opiera się nie tylko na wytyczaniu prawidłowych szlaków artykulacyjnych czy usuwania zaburzeń głosu, ale również na całościowym oddziaływaniu na rozwój dziecka.
W placówce dysponujemy pomocami umożliwiającymi pracę nad stymulacją funkcji poznawczych niezbędnych do wykształcenia się mechanizmów językowych oraz materiałami pozwalającymi na wprowadzenie elementów wczesnej nauki czytania jako metody terapeutycznej sprzyjającej integracji półkul mózgowych.

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE
Zajęcia psychologiczne w CENTRUM ROZWOJU DZIECKA „PERSPEKTYWY KIDS” prowadzi mgr Joanna Paprocka absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, systemowej terapii rodzin oraz praktykę w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Od 30 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w placówkach państwowych i prywatnych.

Zajęcia z psychologiem mają na celu:
• określenie aktualnych i potencjalnych możliwości rozwojowych dziecka,
• diagnozowanie występujących u dziecka zaburzeń rozwojowych,
• poradnictwo w zakresie doboru odpowiednich dla wieku i możliwości dziecka zajęć terapeutycznych,
• umożliwianie osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, poprzez wyrównywanie braków oraz dalszą stymulację rozwoju,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami wywołanymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością,
• wyzwalanie potencjalnych możliwości oraz zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron,
• orientacja i poradnictwo zawodowe, wybór kierunku dalszego kształcenia,
• wzmacnianie wiary we własne siły i podnoszenie samooceny,
• eliminowanie zachowań niepożądanych, poprawa relacji społecznych w grupie,
• pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
• pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Tematyka i zakres zajęć ustalane są po wstępnej diagnozie możliwości oraz trudności dziecka; metody i formy pracy dobierane są indywidualnie. W placówce posiadamy najnowsze narzędzia badawcze i bogatą bazę testów psychologicznych. Dysponujemy także pomocami do terapii i stymulacji rozwoju dzieci.
Dla rodziców oferujemy wsparcie psychologiczne w formie serii spotkań wykładowo-warsztatowych w ramach Szkoły Dla Rodziców oraz możliwość skorzystania z kilku sesji terapii rodzinnej. Wszystkie zajęcia są dobrowolne i bezpłatne. Zapewniona jest dyskrecja i poufność.
Na pierwsze spotkanie z psychologiem warto przynieść posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie (jeżeli dziecko było już pod opieką innej placówki lub specjalisty) i poinformować o ważnych zdarzeniach w życiu oraz stanie zdrowia dziecka. Jeżeli sytuacja rodzinna jest skomplikowana lub trudności dotyczą spraw trudnych, na pierwszą rozmowę z psychologiem najlepiej jest przyjść bez niego.

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

Zajęcia pedagogiczne w CENTRUM ROZWOJU DZIECKA „PERSPEKTYWY KIDS” prowadzi mgr Mariola Kossakowska pedagog, terapeuta i oligofrenopedagog, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym w WSP w Częstochowie. Od wielu lat pracuje jako pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym. Służy pomocą i wsparciem w rozwiązywaniu pojawiających się trudności dydaktycznych, wychowawczych oraz emocjonalnych.

Terapia pedagogiczna (indywidualna, grupowa) oraz inne zajęcia o charakterze diagnostyczno – terapeutycznym mają na celu:
• podniesienie poziomu sprawności manualnej ( wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa umiejętności chwytu narzędzia piszącego),
• korygowanie osłabionych funkcji wzrokowych, słuchowych oraz myślenia logicznego i abstrakcyjnego ,
• podnoszenie umiejętności poprawnego pisania, czytania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia ),
• wyrobienie umiejętności koncentracji uwagi,
• efektywniejsze zapamiętywanie,
• nabycie umiejętności pełnej relaksacji,
• poprawienie oddychania,
• lepsze radzenia sobie ze stresem
• wzmacnianie wiary we własne siły, możliwości, podnoszenie samooceny

W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody m.in. metodę E. Dennisona, terapię ręki, metody aktywizujące, trening asertywności, negocjacji oraz twórczego myślenia uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne ( m. in. u dzieci u których zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność intelektualną, ADHD, FAS czy Zespół Aspergera ).