Miejsce, gdzie dzieci i ich sprawy
traktowane są z powagą


Centrum Rozwoju Dziecka
Perspektywy Kids

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką.


Przeczytaj więcej

Fotorelacje


Wykonujemy zdjęcia z lokalnych wydarzeń, abyście Państwo mogli zobaczyć ich przebieg.

Zobacz więcej w galerii


Zajęcia plastyczne

ROZWÓJ WYOBRAŹNI


Zajęcia taneczne

ENERGICZNA ZABAWA


Zajęcia
rozwijające

Robotyka

POGROMCY ALGORYTMÓW


Zajęcia językowe

NAUKA JAKO ZABAWA

Świetlica Perspektywy Kids w Porąbce postała w ramach projektu pt.

„Sposób na nudę w Gminie Trzyciąż ”

nr RPMP.09.02.01-12-0157/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie  9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania min. 96  dzieci i młodzieży oraz ich min. 96 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mieszkańców/uczniów gm. Trzyciąż, do 30.11.2022r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie PDW, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 3 lat po zakończeniu projektu (trwałość)

Wartość projektu: 4 089 841,49 złotych
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 556 383,90 złotych